Page 9 - E book MATER DEI 2022
P. 9

ประธานเชียร์โรงเรียน

   รมย์ธีรา แองเจลล่า จิรสันติ์


    การที่ได้อยู่ภายในรั้วมาแตร์ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม 6 ทำาให้ดิฉันได้ค้นพบตัวเองและเติบโตพร้อมกับเพื่อน ๆ มาเป็น
   ดิฉันในปัจจุบัน ในช่วง 13 ปีนี้ทำาให้ดิฉันรู้สึกรักโรงเรียนมากขึ้นทุก ๆ ปี เหมือนกับโรงเรียนเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มีครอบครัว
   ที่อบอุ่นอยู่ข้างดิฉันเสมอมา ทุก ๆ ปีในบ้านหลังนี้ล้วนมีความแตกต่างกัน มีอุปสรรคใหม่ ๆ ให้ดิฉันต้องเผชิญหน้าและ
   ที่สำาคัญคือมีเรื่องใหม่ ๆ ที่ดิฉันตั้งตารอเสมอ เช่น กิจกรรมรับน้อง กีฬาสี และกิจกรรมจัดบอร์ดพระคริสตสมภพ กิจกรรม
   เหล่านี้ล้วนมี “เซอร์เวียม” และความรักใคร่กันของนักเรียนเป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้กิจกรรมเหล่านี้เต็มไปด้วยความสุขและ
   สนุกสนาน และความทรงจำาที่เกิดจากความสุขนี้จะเป็นสิ่งที่ดิฉันจะจดจำาไปตลอดชีวิต


    โรงเรียนคอยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุก ๆ คนได้ลองสิ่งใหม่ ๆ ค้นพบตัวเอง และสร้างมิตรภาพอยู่เสมอ และสิ่งที่เปิดโอกาส
   ให้ดิฉันได้รับใช้โรงเรียนและสร้างความทรงจำาดี ๆ คือการเป็นสมาชิกสภานักเรียน ดิฉันได้ดำารงตำาแหน่งเป็นรองประธานเชียร์
   และประธานเชียร์คณะอัจฉรามัยในช่วงมัธยม 3 ถึงมัธยม 4 ดิฉันภูมิใจและมีความสุขที่ได้มีประสบการณ์ในการรับใช้
   โรงเรียนช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ดิฉันได้ลองทำางานกับเพื่อน ๆ รุ่นพี่และรุ่นน้อง ดิฉันได้เรียนรู้หลาย ๆ อย่างที่มีคุณค่า
   เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการทำางานร่วมกับผู้อื่น และได้ค้นพบว่า ทุก ๆ คนต่างรักในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
   และสร้างความสุขให้กับคนภายในโรงเรียน และดิฉันก็รู้สึกเช่นเดียวกัน นั่นคือสิ่งที่ทำาให้ดิฉันมีความตั้งใจในการดำารง
   ตำาแหน่งประธานเชียร์โรงเรียนในปีสุดท้ายนี้เป็นอย่างมาก


                              ี
         ำ
       ำ
                                           ื
                                 ี
                                ิ
    การดารงตาแหน่งในฐานะประธานเชียร์โรงเรียนในปีการศึกษาน้เป็นส่งท่ท้าทายเป็นอย่างมากเน่องจากสถานการณ ์
   การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียน กิจกรรมต่าง ๆ มีความ
   จำาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์เป็นส่วนมาก ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการดำาเนินการกิจกรรมแบบปกติ แต่
   ดิฉันกลับรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่เห็นทุกคนพร้อมที่จะปรับตัวไปในทาง new normal แล้วยังสร้างความทรงจำาดี ๆ
   ผ่านทางออนไลน์ได้ถึงแม้ว่าจะท้าทายและต้องเสียสละหลาย ๆ อย่างไปก็ตาม ความร่วมมือของนักเรียนทุกคนและการ
   สนับสนุนของคุณครูทุกท่านทำาให้เราสามารถผ่านปีนี้ไปได้อย่างราบรื่น
     สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณคุณครู เพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่คอยสร้างความทรงจำาดี ๆ ให้กับโรงเรียนเสมอมา
   และขอขอบคุณทุก ๆ คนที่เชื่อมั่นและไว้ใจให้ดิฉันได้ทำาหน้าที่และรับใช้โรงเรียน ขอบคุณสำาหรับประสบการณ์ บทเรียนและ
   ความทรงจำาที่ดิฉันจะจำาไว้ตลอดชีวิต และขอบคุณสำาหรับ 13 ปีในบ้านหลังนี้ที่มีความสุขที่สุดของดิฉันค่ะ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14