Page 8 - E book MATER DEI 2022
P. 8

หัวหน้ากีฬา

   พัฒน์สรณ์ แก้วผ่องศรี


    13 ปีในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยของดิฉันพิเศษเสมอ และยิ่งมีความพิเศษมากขึ้นเมื่อในปีสุดท้ายในรั้วโรงเรียนของ
   ดิฉันได้มีโอกาสรับใช้โรงเรียนในฐานะสภากลางของโรงเรียน การถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กถึงคำาว่า เซอร์เวียม การรักและรับใช้
   ไม่เคยทำาให้ดิฉันสงสัยเลยว่า ทำาไมถึงต้องยอมสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาทำางานเพื่อส่วนรวม ดิฉันรู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้มีโอกาส
   ช่วยงานโรงเรียนและประสานงานในด้านต่าง ๆ การที่ดิฉันได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในสมาชิกสภานักเรียนตั้งแต่การเป็นผู้แทน
   ห้อง หัวหน้ากีฬาสีคณะธัมมกัญญา จนถึงในปีการศึกษา 2564 นี้ดิฉันได้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้ากีฬาโรงเรียน ทำาให้ดิฉันได้
   เรียนรู้และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย เริ่มจากการประสานงานในระดับห้องเรียน ไปจนสีคณะ และในปีสุดท้ายนี้
   ดิฉันได้ก้าวขึ้นมาทำางานในระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่แปลกใหม่และท้าทายดิฉันอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นกลับเป็นตำาแหน่ง
   ที่มีคุณค่ากับดิฉันอย่างมากด้วยเช่นกัน


    การเล่นกีฬา เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดิฉันชื่นชอบมากที่สุด นอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว การเล่นกีฬายังฝึกฝน
   นักกีฬาในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ความรอบคอบ และ ความพยายาม
   เป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนได้เรียนรู้จากการเล่นกีฬา และที่สำาคัญที่สุด “มิตรภาพ” คือสิ่งที่นักกีฬาจะได้รับทุกครั้งหลังจาก
   การแข่งขันจบลง เพราะฉะนั้นดิฉันจึงอยากมอบมุมมองใหม่ ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริง
   ของกิจกรรมกีฬาสี คือการสร้างมิตรภาพและความสามัคคี ไม่ใช่การแพ้หรือชนะ


    แต่กระนั้นแล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำาให้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ และ
   กิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยจัดจึงถูกยกเลิกไปเกือบทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ตำาแหน่งหัวหน้ากีฬาโรงเรียนในปีนี้แตกต่างจากที่ดิฉัน
   เคยคิดไว้อย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมกีฬาสีได้ ทำาให้ไม่มีนักกีฬา หน้าที่ของดิฉันจึงเป็นงานเกี่ยวกับโรงเรียน
   เป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประสานงานทางออนไลน์ ซึ่งทำาให้ดิฉันได้เรียนรู้และต้องปรับตัวกับวิธีการทำางานอย่างมาก
   เช่น การเป็นตัวแทนในการอวยพรวันก่อตั้งโรงเรียนแด่ SMA Regina Pacis Surakarta ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อินโดนีเซีย
   การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นตัวแทนนักเรียนในการกล่าวอวยพรให้กำาลังใจ
   แด่คุณครู เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน อีกทั้งยังมีพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมไหว้ครู และ การประชุม
   สีออนไลน์อีกด้วย แม้จะเป็นเรื่องใหม่ แต่ด้วยความร่วมมือของสภานักเรียนทุกคน และคุณครูทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุน
   พวกเรามาตลอด ทำาให้สามารถผ่านพ้นกิจกรรมต่าง ๆ มาได้ด้วยดี ดิฉันได้เรียนรู้ทั้ง การทำางานร่วมกับผู้อื่น การรับฟัง
   ความเห็นต่าง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งพัฒนาศักยภาพของดิฉันขึ้นไปอีกก้าวหนึ่ง


    สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณคุณครู เพื่อน ๆ และ น้อง ๆ ทุกคนที่ได้มอบความทรงจำา มิตรภาพที่ดีให้กับดิฉันเสมอมา
   อีกทั้งยังไว้ใจให้ดิฉันได้รับใช้โรงเรียนของพวกเราทุกคน ดิฉันจะนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองและเป็นคนพร้อมที่จะ
   ช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13