Page 10 - E book MATER DEI 2022
P. 10

หัวหน้าคณะอัจฉรามัย                                    ปุณยานุช เขมะจันตรี                              ปีสุดท้ายของการเป็นนักเรียนในรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นปีที่พิเศษอย่างมาก จากเด็กนักเรียนธรรมดาคนหนึ่ง ได้รับความไว้วางใจจากสี
                            คณะและคุณครูในการเป็นสมาชิกสภานักเรียนตำาแหน่งหัวหน้าสีคณะอัจฉรามัย ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายดิฉันอย่างยิ่ง การได้รู้จักสนิทสนมกับน้อง ๆ การทำา
                            กิจกรรม และการทำางานกับคุณครูเป็นหนึ่งในความทรงจำาที่ดีที่สุดของดิฉัน ได้เรียนรู้ เติบโต และพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ได้ผ่านช่วงเวลาที่มีความสุข
                            และความเหนื่อยล้าไปด้วยกัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปีนี้ ทำาให้มีกิจกรรมเพียงเล็กน้อยที่ได้ทำาร่วมกัน แต่ในทุก ๆ ครั้งดิฉันได้เห็นถึงศักยภาพ
                            และความตั้งใจของสมาชิกสภานักเรียนทุกคน ความสนุกสนานของน้อง ๆ ที่ได้เล่นเกมและพูดคุยกับรุ่นพี่ รวมถึงคุณครูที่คอยเอาใจใส่เพื่อให้กิจกรรม
                            ออกมาดีที่สุด แม้จะเกิดอุปสรรคระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดข้องทางเทคนิคหรืออินเทอร์เน็ต ความเห็นที่แตกต่างกัน การสื่อสาร และ
                            การนัดหมาย ดิฉันและสมาชิกสภานักเรียนก็สามารถผ่านมาได้ด้วยความร่วมมือและความทุ่มเทของทุก ๆ คน การเรียนรู้จากสิ่งที่เคยทำาผิดพลาด ทำาให้
                            เราสะสมประสบการณ์มากยิ่งขึ้น การเป็นทั้งผู้นำาและผู้ตาม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และการทำางานกันเป็นทีม สิ่งเหล่านี้
                            ทำาให้ดิฉันพัฒนาตนเองไปอีกหนึ่งก้าว การรักและรับใช้โรงเรียนแห่งนี้ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของดิฉัน ได้ให้ความรู้และประสบการณ์มากมาย
                            การได้เห็นรอยยิ้มของทุก ๆ คน ทำาให้ดิฉันมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน แม้จะเป็นเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งปีที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็น
                            ส่วนหนึ่งของสภานักเรียน ความรักและความผูกพันต่อสีคณะ อีกทั้งมิตรภาพจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และคุณครูทุกท่าน ได้มอบความทรงจำาที่ดีใน
                            ปีสุดท้ายนี้ให้แก่ดิฉัน การได้เป็นศิษย์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของดิฉันตลอดไป

                            หัวหน้าคณะอูร์สุลานารี                                    ภสินี ทองชัชวาล


                              การที่ดิฉันมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สำาคัญ และ ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอื่น ดิฉัน
                            ได้ร่วมทำางานกับคุณครู เพื่อน ๆ รวมถึง น้อง ๆ ทุกคน ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อโรงเรียนพวกเรา และ การทำางานนั้นได้มอบบทเรียนมากมาย
                            ให้กับดิฉัน เช่น การทำางานเป็นทีม การวางแผนงาน การจัดสรรเวลา และ การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในปีการศึกษานี้เนื่องจากสถานการณ์
                            ของโรคระบาด ทำาให้รูปแบบการทำางานต้องปรับไปเป็นออนไลน์ทั้งหมด ส่งผลให้บางครั้งมีอุปสรรคในระหว่างการทำางาน และ กิจกรรมบางอย่างต้อง
                            ยกเลิกไป แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นก็สำาเร็จลุล่วงด้วยดี จากความร่วมมือ และ ความตั้งใจของคุณครู รวมทั้งสมาชิกสภานักเรียนทุกคน


                              สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณครูทุกท่าน และ น้อง ๆ ทุกคนที่ได้ให้โอกาสดิฉันได้มีส่วนรวมกับสภานักเรียนในปีการศึกษานี้ ซึ่งถือว่าเป็นความทรงจำา
                            ที่ดีงาม และ ล้ำาค่า ในปีสุดท้ายของการเป็นนักเรียนในรั้วโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15