Page 6 - E book MATER DEI 2022
P. 6

สารบัญ    สารจากผู้อำานวยการ                3
    สารจากสภานักเรียน
      • หัวหน้านักเรียน               5
      • หัวหน้ากีฬาโรงเรียน             6
      • ประธานเชียร์โรงเรียน            7
      • หัวหน้าสีคณะ                8
      • รองหัวหน้านักเรียน             10
      • หัวหน้านักเรียนมัธยมต้น           11
    มาตรฐานการศึกษาระดับอนุบาล            12
    มาตรฐานการศึกษาระดับประถม - มัธยม        14
    กิจกรรมชั้นอนุบาล 3               18
    กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           26
    กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2           38
    กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           50
    กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4           62
    กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           74
    กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           86
    กิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           98
    กิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           110
    กิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           122
    กิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           134
    กิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           150
    กิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           163
    คณะซิสเตอร์ คณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนการศึกษา  176
    คุณครูพิเศษ                   179
    พิธีไหว้ครู                   182
    กิจกรรมเทิดพระคุณแม่/กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ    183
    พิธีรำาลึกถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 184
    กิจกรรมฉลองนักบุญอัญจลา วันก่อตั้งโรงเรียน    185
    กิจกรรมฉลองพระคริสตสมภพ             186
    พิธีรับเข็มเซอร์เวียม พิธีรับเข็มสภานักเรียน และ อำาลา MD 92 188
    เส้นทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564        189
    Before & After                  190
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11