สถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O- NET )
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O- NET )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2561

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O- NET )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6