INNOVATION

“PASSING ON OUR TRADITION TO THE NEXT GENERATION”

กว่า 90 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย หรือ “มาแตร์” ของเรา ได้ปลูกฝัง ความรู้และบ่มเพาะศิษย์มาแตร์รุ่นแล้วรุ่นเล่าให้เติบโตเป็นสตรีที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและมีความรอบรู้ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาของอุร์สุลินที่เน้นการสร้าง คุณค่าในตนเอง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ศิษย์มาแตร์จึงพร้อมเป็นผู้นำในสังคมไทยและเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ ของประเทศ ปรัชญาและคุณค่าของมาแตร์ยังได้หยั่งรากมั่นคง เป็น “วิถีมาแตร์” อันยั่งยืน

ในวันนี้ เกียรติประวัติและชื่อเสียงด้านการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยที่สั่งสมมานาน จึงเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในวงการการศึกษาของไทยและต่างประเทศ

แต่...โลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กำลังท้าทายโรงเรียนของเรา ทำให้
ทุก ๆ ฝ่าย ต้องร่วมกันปรับวิสัยทัศน์ภาพอนาคตของมาแตร์เดอี