ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย