ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

1. การรับสมัครนักเรียนอนุบาล

 

โรงเรียนจะรับใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยรับสมัครเด็กหญิงที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน  2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลได้ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2565

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-11.30 น. กรุณาเข้าทางประตู N 1 ถนนเพลินจิต สถานที่รับสมัครนักเรียน คือ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี โดยมายื่นใบสมัครตามกำหนดเวลาตามพยัญชนะตัวแรกของชื่อนักเรียน
ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กหญิงที่ผู้ปกครองได้มาสมัครเข้าชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น (รับจำนวน 24 คน) และนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลได้ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

3. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนจะรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงสมัครบุตรเข้าเรียนปีการศึกษา 2566 โดยผู้ปกครองดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กรุณากรอก และนำเอกสารใส่ซอง จ่าหน้าซอง ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นำส่งที่ป้อม รปภ.โรงเรียน ทางด้านถนนเพลินจิต หรือ ถนนหลังสวน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนเสริมตามชั้นเรียนต่าง ๆ ให้เต็มตามอัตรากำหนด เฉพาะในชั้นที่เกิดที่ว่างระหว่างปีการศึกษา 2565  การพิจารณาจะกระทำปลายปีการศึกษา 2565 (ประมาณปลายเดือน มีนาคม 2566)

 

4. กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนผู้สมัครจากต่างโรงเรียน

ผู้สนใจสามารถ download ระเบียบการ และใบสมัคร จาก website โรงเรียนได้

วันที่ 18 มีนาคม 2566           ยื่นใบสมัคร

วันที่ 19 มีนาคม 2566           สอบข้อเขียน

วันที่ 20 มีนาคม 2566           สอบภาคปฏิบัติดนตรี เวลา 9.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะผู้สมัครแผนการเรียนดนตรี)

วันที่ 22 มีนาคม 2566           ประกาศผล

วันที่ 24 – 31 มีนาคม 2566  (เว้นวันหยุดราชการ)  มอบตัวเข้าเรียน