ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2565

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

1. การรับสมัครนักเรียนอนุบาล

 

 

(ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564)       ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

โรงเรียนจะรับใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 120 คน โดยรับสมัครเด็กหญิงที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ผู้สนใจขอเชิญศึกษาข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เพื่อยื่นโรงเรียนระหว่างวันที่ 15 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กหญิงที่ผู้ปกครองได้มาสมัครเข้าชั้นอนุบาล 3 เมื่อปีการศึกษา 2564 แล้ว เท่านั้น และรับนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน

กำหนดการยื่นใบสมัครโดยผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564  และการนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถม 1 ปีการศึกษา 2565

 

            โรงเรียนขอทบทวนกำหนดการรับสมัครนักเรียนที่ผู้ปกครองได้สมัครเข้าเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2564 แล้ว และต้องการมาสมัครเพื่อเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษาหน้า  ดังนี้

  • ขอความกรุณา download ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดภาพถ่ายนักเรียนที่ใบสมัคร และขอแนบภาพถ่ายนักเรียนมาให้อีกใบหนึ่ง
  • แนบซองที่จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
  • ไม่ต้องแนบเอกสารสำเนาใบเกิดทะเบียนบ้านและค่าธรรมเนียมใด ๆ
  • ใบสมัคร รูปถ่ายนักเรียน ซองจ่าหน้าถึงตัวท่าน ใส่ซอง และระบุหน้าซองว่าเป็น ใบสมัครเข้าเรียนชั้นประถม 1 นำส่งที่โรงเรียนที่ ป้อม รปภ. ประตู N 1 ถนนเพลินจิต หรือ ประตู E 2 ถนนหลังสวน ระหว่างวันที่ 1 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 – 17.00 น.
  • หากใช้บริการส่งไปรษณีย์ หรือบริการอื่น ๆ กรุณาจ่าหน้าถึง

   ผู้บริหารฝ่ายบุคลากร

               โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

               534 ถนนเพลินจิต

               แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

               กทม. 10330

เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว ทางโรงเรียนจะติดต่อท่านผู้ปกครองต่อไป

            ทั้งนี้ ของดกำหนดวันรับสมัคร วันที่ 8 สิงหาคม และงดกำหนดวันนัดนำนักเรียนมาในวันที่ 14 สิงหาคม

3. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และนำเอกสารใส่ซอง จ่าหน้าซอง ถึง ผู้บริหารฝ่ายบุคลากร (อาจารย์สุมิตรา พงศธร) นำส่งที่ป้อม รปภ.โรงเรียน ทางด้านถนนเพลินจิต หรือ ถนนหลังสวน  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนเสริมตามชั้นเรียนต่าง ๆ ให้เต็มตามอัตรากำหนดของโรงเรียนในชั้นที่เกิดที่ว่างระหว่างปีการศึกษา 2564  การพิจารณาจะกระทำปลายปีการศึกษา 2564 (ประมาณปลายเดือน มีนาคม 2565 )

ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ ขอความกรุณาฝากเอกสารที่ รปภ. โดยหลีกเลี่ยงการเข้ามาในสถานศึกษา

 

4. กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนผู้สมัครจากต่างโรงเรียน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565        โรงเรียนออกประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกำหนดระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565        ผู้สนใจสามารถ download ระเบียบการ และใบสมัครจาก website โรงเรียนได้

วันที่ 19 มีนาคม 2565           ยื่นใบสมัคร

วันที่ 20 มีนาคม 2565           สอบข้อเขียน

วันที่ 21 มีนาคม 2565           สอบภาคปฏิบัติดนตรี (เฉพาะผู้สมัครแผนการเรียนอังกฤษ - ดนตรี)

วันที่ 23 มีนาคม 2565           ประกาศผล

วันที่ 26 – 29 มีนาคม 2565 (เว้นวันอาทิตย์ที่ 27)     มอบตัวเข้าเรียน

หมายเหตุ  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยไม่รับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6