Tradition

พิธีรำลึกถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
วันกีฬาสีสัมพันธ์
พิธีตรีวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย