ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือนักเรียนมัธยมศึกษา
จัดงาน MD RUN 2023

ขอดูแลคุณครูของพวกเรา 💙♥️💛💚

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR)

ประจําปีการศึกษา 2565

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564

รายงานประจำปี มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2020

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

สรุปรายชื่อผู้บริจาคมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2020

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

แบบรับบริจาคโครงการพันดวงใจ

เพื่อคุณครูอาวุโส โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

จดหมาย

เรื่องการจัดการเรียนการสอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (1)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (2)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (3)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (4)

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2565

แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้อง “อาคารเขียว”

การก่อสร้างอาคารปฐมวัย โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่

เรื่องการจราจรใหม่ในโรงเรียน

โครงการจัดภูมิทัศน์แห่งการการเรียนรู้ใหม่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย