มีนาคม 2552
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1-2 สัมมนาสภานักเรียนปี 2552
11-12 ประชุมครูก่อนปิดภาค
14 พิธีรับประกาศนียบัตรชั้น ม.6 , พิธีสำเร็จการศึกษา ม.3
17 ปฐมนิเทศและรับมอบตัวนักเรียน ม.4
20 ประกาศผลสอบ/รับหนังสือ/ชำระค่าธรรมเนี่ยมการเรียน


รวมเวลาเรียน 23 วัน
รวมตลอดภาคปลาย 107 วัน
รวมตลอดปี 208 วัน

                                

         
      พฤษภาคม - มิถุนายน , กรกฎาคม - สิงหาคม , กันยายน - ตุลาคม , พฤศจิกายน - ธัีนวาคม  ปี พ.ศ. 2552
มกราคม - กุมภาพันธ์ , มีนาคม ปี พ.ศ. 2553