ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2567

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2567

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

1. การรับสมัครนักเรียนอนุบาล

โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2567 โดยรับสมัครเด็กหญิงที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเปิดรับใบสมัครในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผู้สนใจสามารถกดปุ่ม"ลงทะเบียน"เพื่อศึกษาและกรอกข้อมูล เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลตอบกลับ

2. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-11.30 น. กรุณาเข้าทางประตู N 1 ถนนเพลินจิต สถานที่รับสมัครนักเรียน คือ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี โดยมายื่นใบสมัครตามกำหนดเวลาตามพยัญชนะตัวแรกของชื่อนักเรียน ผู้สมัครจะต้องเป็นเด็กหญิงที่ผู้ปกครองได้มาสมัครเข้าชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น (รับจำนวน 24 คน) และนัดนำนักเรียนมาในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลได้ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 


ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่


3. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนจะรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงสมัครบุตรเข้าเรียนปีการศึกษา 2567 โดยผู้ปกครองดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กรุณากรอก และนำเอกสารใส่ซอง จ่าหน้าซอง ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย นำส่งที่ป้อม รปภ.โรงเรียน ทางด้านถนนเพลินจิต หรือ ถนนหลังสวน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนเสริมตามชั้นเรียนต่าง ๆ ให้เต็มตามอัตรากำหนด เฉพาะในชั้นที่เกิดที่ว่างระหว่างปีการศึกษา 2566 การพิจารณาจะกระทำปลายปีการศึกษา 2566 (ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2567)

4. กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยรับสมัครนักเรียนหญิงที่ศึกษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะเปิดรับใบสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. และให้นักเรียนมายื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.00 – 11.00 น. ณ อาคารอนุสสรณ์ 50 ปี

  1. ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม"ลงทะเบียน"การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน (ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ แจ้งลำดับที่ในการสมัคร พร้อมเอกสารฉบับจริงที่ต้องใช้สมัคร)
  2. ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดพร้อมกรอกข้อมูลและลงนามให้เรียบร้อย
  3. ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัครตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ
  4. ขั้นตอนที่ 4 นำใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมายื่นในวันรับสมัครที่กำหนดไว้ในระเบียบการ

ผู้สนใจสามารถกดปุ่ม"ลงทะเบียน"เพื่อศึกษาและกรอกข้อมูล เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลตอบกลับ