เพลงประจำโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

เพลง  Mater Dei

         Mater Dei, Mater Dei, What shall I ask of Thee?
         Be thou my guide through the whole of life
         Be a mother and friend to me,
         And Mater Dei, Mater Dei,
         What shall I do for thee?
         I will always be true to the white and the blue
         To the teachings I learned from Thee

{youtube}5cEoBv13H30{/youtube}

เพลง Serviam

          There’s a word that wakes our spirits lifts our thoughts on high
          Where St.Ursula’s own emblem sparkles in the sky
          As unto the Pole Star pointing brightly shines the Bear
          She doth point the way to heaven leads our footsteps there
          And the badge that shows our motto shall be ever dear
          And for God we’ll serve our neighbour, His own Image here
          Serviam shall be our watchword, marching on we’ll sing
          Battling’gainst the pride of Satan serving Christ our King
          Battling’gainst the pride of Satan serving Christ our King.

{youtube}SnfMJnEj6FE{/youtube}

เพลง มาร์ชมาแตร์เดอี

                 * เทอดมาแตร์เดอีศรีสง่า              ดุจดาราพรายพร่างกลางเวหน
          ธงฟ้าขาวเชิดชูไว้ในกมล                     เราทุกคนรำลึกในฤทัยปอง *
          จะรับใช้ชาวประชาในหล้าโลก               จะรับใช้ผู้วิโยคโศกหม่นหมอง
          จะรับใช้ด้วยดวงใจใฝ่ธรรมครอง            จะรับใช้มวลมิตรปองผองนิรันดร์
          เหล่ามาแตร์เดอีมีใจมุ่ง                         หวังผดุงสามัคคีที่สดใส
          เป็นสตรีงามพร้อมดวงใจ                      เปี่ยมหทัยรำลึกมั่นกตัญญู
                                                  ( ซ้ำ * ..... * )

{youtube}btoHS4EOWW8{/youtube}