Serviam สัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลิน

คติพจน์ของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คือ คำว่า " เซอร์เวียม " โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้

serviam1              

          " เซอร์เวียม " เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก สืบเนื่องมาจากคำว่า URSA ในภาษา  ละตินแปลว่า หมี จึงใช้ดาวหมีซึ่งประกอบด้วยดวงดาวเล็กๆ 7 ดวง เป็นเครื่องหมายถึงนักบุญอุร์สุลา
          กางเขน เป็นเครื่องหมายที่หมายถึงการรับใช้มวลมนุษย์และสละได้แม้ชีวิตด้วยความรัก ดังที่พระเยซูคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพื้นสีเขียว เป็นเครื่องหมายถึงความหวัง
          คำว่า "เซอร์เวียม" เป็นภาษาละตินแปลว่าข้าพเจ้าจะรับใช้้ เซอร์เวียม เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่คณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือ ต้องการปลูกฝังให้ศิษย์พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีความเห็นแก่ตัว พร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามสถานภาพที่สามารถจะกระทำได้