คติพจน์โรงเรียน / ปรัชญา

       philo01             

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ

 อบรมเสริมคนให้ครบ         ประสบธรรมอันสูงส่ง
      ปัญญาแตกฉานมั่นคง         เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์

            หลักการพื้นฐานของการศึกษาอุร์สุลิน

          มนุษย์ทุกคนและแต่ละคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ดังนั้นการให้การศึกษาต้องสะท้อนคุณค่าอันสูงส่งยิ่งนี้ ด้วยการให้ความสำคัญเคารพในศักดิ์ศรี รักและเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคน และสอนให้นักเรียนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตนเอง และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นๆ เพื่อให้บรรลุถึงความจริงอันนี้ภาคปฏิบัติเป็นหัวใจสำคัญ

          - โรงเรียนเน้นศักดิ์ศรีของความเป็นหญิง
การเคารพและให้เกียรติแก่สตรีและการช่วยเหลือสตรีที่ถูกกดขี่ข่มเหงและเป็นทาสของสังคม

          - โรงเรียนให้ความสำคัญกับการอบรมกิริยามารยาทที่งดงามของกุลสตรีไทย
ความนุ่มนวลในกิริยา วาจา ความอ่อนน้อมถ่อมตน

          - โรงเรียนมุ่งเน้นความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา อดทน การรู้จักรักษาความสะอาด การประหยัดและอดออม ทั้งนี้โดยอาศัยคุณธรรมเหล่านี้นำไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัว และอิสรภาพที่แท้จริงจากกิเลสต่างๆ อันจะทำให้สามารถรับใช้ผู้อื่นได้

          - การศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม
ภารกิจในการส่งเสริมความเจริญงอกงามทางสติปัญญาของนักเรียน ในการแสดงความรู้ ความจริง การใฝ่รู้และเปิดใจต่อการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ