หน้าหลัก

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สามารถดาวน์โหลดตารางสอบ

กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้แล้วที่นี่