หน้าหลัก

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งงามสกุล ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศประจำปี 2559  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (TIMC 2016)

Win59-1

Win59-2   Win59-3