โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2252-6316 โทรสาร 0-2255-2023
Best view 800 x 600, 1024 x 768 resolutions or higher Internet Explorer 5.0+
@ Copyright 2005 - 2010 Website Mater Dei School by : webmaster IT